Om Voksenkollen Vel

Voksenkollen Vel er en vel forening for beboere og bedrifter i området avgrenset av Holmenkollbakken, Grindbakken Skole, Tryvannstårnet og Lillevann.

Velforeningen blir drevet på ren frivillig basis med det formål å ta vare på områdets særpreg. Med Nordmarka som nærmeste nabo er det naturlig at Velforeningen engasjerer seg i friluftsliv og idrett, men også i vern av naturområder, herunder tilpasset og skånsom utbygging i vårt nabolag. Vellet jobber med vedlikehold av stier i området, skiløyper inn til Holmenkollen anlegget og Nordmarka, samt tiltak mot forsøpling og unødig hugst av grøntområder.

Trafikken i området øker, særlig på grunn av boligbygging, og velforeningen engasjerer seg derfor i samferdsel (og trafikksikkerhet Vi ønsker sikrere veier med fortau og fartsregulerende tiltak der det er behov for det. Et eksempel på dette er det skrikende behovet for fortau i Voksenkollveien fra Holmenkollveien til Hospitsveien – skolevei for mange barn og ungdom. Vi er også engasjert i forhold til bevaring av trikken og trikkestasjonene.

Hver vår avholdes det flere russearrangementer på Tryvann og i den forbindelse blir Velforeningen invitert med på råd. Vi ønsker at disse arrangementene i minst mulig grad skal være til sjenanse for våre beboere og naturlivet i området.

Jo flere husstander og bedrifter i Voksenkollen Vel’s område vi representerer i disse viktige sakene, jo lettere blir vi hørt og tatt hensyn til! Vi trenger en stor medlemsmasse for å få lokale politikere i bydelen til å lytte til våre behov, ønsker og ideer. I tillegg ønsker vi at Voksenkollen Vel skal være et utgangspunkt for engasjerte medlemmer som selv vil være med å bidra til å igangsette positive tiltak og endringer i nærmiljøet. Din fanesak blir tatt mer på alvor dersom den blir presentert under ”Voksenkollen Vel-paraplyen”. Vi håper også at Voksenkollen Vel og den nye nettsiden vår kan fungere som et sted å knytte kontakter og skape et godt og trygt nabo-nettverk for oss som bor her.

Vellet har mange trofaste medlemmer som har hatt tilhørighet til Voksenkollen i mange år. Vi i styret håper nå at også yngre beboere, barnefamilier og ikke minst alle våre nye naboer vil være med å bidra til at våre felles interesser blir ivaretatt på best mulig måte.

Oversikt over området fra Google maps