Vedtekter

VEDTEKTER FOR VOKSENKOLLEN VEL

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 16. mars 1916, revidert på ordinær Generalforsamling 20. april 1961 og 22. mai 1995.

§1 Formål

Voksenkollen vel har til formål å ivareta saker av interesse for distriktets beboere.

Vellet er upolitisk.

§2 Medlemmene

Vellet består av grunneiere og andre beboere av Voksenkollen distrikt som har betalt fastsatt kontingent. Institusjoner og næringsdrivende kan også opptas som medlemmer. Kontingent for disse kan fastsettes særskilt av styret.

§3 Styret

Vellet ledes av et styre på 5-7 (fem-syv) medlemmer: Leder, kasserer og 3-5 styremedlemmer. Styret velger selv sin egen leder og kasserer. Medlemmene velges for et eller to år av gangen, dog slik at man skal velge et så stort antall medlemmer som nødvendig for at 3 medlemmer skal være på valg det etterfølgende år. Et medlem kan ikke sitte mer enn 4 år sammenhengende i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§4 Styrets plikter

Styret plikter å ivareta vellets interesser og anvende disponible midler til fremme av foreningen formål. Styret skal behandle alle forslag som innsendes skriftlig fra et medlem, og føre protokoll over alle forhandlinger og beslutninger. Vellet forpliktes utad av lederen, som skal holde styret underrettet.

Styret avlegger hvert år årsberetning og revidert regnskap til godkjennelse på ordinær generalforsamling.

§5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai. Dagsorden er:

  1. Årsberetning
  2. Revidert regnskap
  3.  Fastsettelse av kontingent
  4.  Saker som medlem skriftlig senest 1 – en måned forut for generalforsamlingen har bedt om å få på dagsorden, samt saker som styret på eget initiativ setter på dagsorden.
  5.  valg i henhold til paragraf 3
  6. Valg av revisor
  7. Eventuelt

§6 Kunngjøring, valg og stemmerett

Generalforsamlingen skal innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkalling skal kort angi hvilke saker som skal behandles. Generalforsamling skal kunne fatte vedtak i saker som er kunngjort i innkallingen.

Alle saker på generalforsamling unntatt lovendringer og forslag om oppløsning av vellet skal avgjøres ved simpelt flertall blant de møtende som har stemmerett.

Medlemmer har rett til å møte ved fullmektig. Medlemmer må ha betalt årets kontingent for å ha stemmerett. Hver husstand/institusjon har 1 – en – stemme.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/6 av Vellets medlemmer forlanger det. Et slikt møte kan bare behandle de saker hvorfor det er berammet. For øvrig kan styret avholde Velmøter til orientering etc. for medlemmene.

§8 Endring i lovene

Forslag til endring i Vellets lover kan fremsettes av styret eller medlemmer for øvrig for behandling på ordinær generalforsamling.

Sådant forslag må være innlevert til styret senest 1 – en – måned forut for ordinær generalforsamling for å bli behandlet på denne. Forslag skal gjengis i eller som vedlegg til innkalling til den generalforsamling som skal behandle forslaget.

Til lovendringer trengs 2/3 flertall blant de møtende.

§9 Oppløsning

Vellet kan kun oppløses ved beslutning av generalforsamling etter forslag om dette har vært fremsatt for en tidligere generalforsamling. Til oppløsning kreves ¾ flertall blant de møtende. Fullmakten må være utstedt spesielt for oppløsningsforslaget.

Ved oppløsning brukes eventuell formue til veldedige og /eller andre nyttige formål innen distriktet etter vedtak i den generalforsamling som endelig vedtar oppløsningen.