Årsmøte tirsdag 9. april kl 19

Du inviteres med dette til Årsmøte i Voksenkollen Vel på Lysebu. Ta gjerne med andre interesserte som bor i vårt område.
Dagsorden er:
1. Årsberetning / Orientering om Vellets arbeid de senere årene
2. Regnskap
3. Fastsettelse av kontingent
4. Saker som medlem skriftlig senest 1 – uke forut for generalforsamlingen har bedt om å få på dagsorden, samt saker som styret på eget initiativ setter på dagsorden.
5. Valg i henhold til paragraf 3 – i dag er det tre styremedlemmer som har sittet lenger enn vedtektene tillater. Det er forslag om at styret blir sittende, men utvides med to medlemmer, Kyrre Gregersen og Nina Bråthen. Andre kandidater er velkommen til å stille – ta gjerne kontakt!
6. Valg av revisor
7. Eventuelt
Det blir server kaffe / te og wienerbrød.
Velkommen!
Hilsen
Styret i Voksenkollen Vel
Per Henrik Stuge formann / Rolf Johan Grieg Halvorsen / Peter Graff